Henchman Meaning in tamil நம்பிக்கைக்கு உரிய (அரசியல் ) ஆதரவாளர்

Henchman – நம்பிக்கைக்கு உரிய (அரசியல் ) ஆதரவாளர்

Henchman meaning in tamil